ОХОРОНА ПРАЦІ

11.02.2019

Про організацію, проведення та підсумки VІІІ обласного Конкурсу дитячого
малюнка «Охорона праці очима дітей»

На виконання листа заступника голови Кіровоградської обласної державної адміністрації  С.Лобанової від 06 грудня 2018 року № 01-18/1192/0.4 «Про організацію та проведення VIІІ обласного Конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей», згідно Указу Президента України від 18 серпня 2006 року № 685/2006, з метою популяризації питань охорони праці, а також привернення уваги суспільства, у тому числі свідомо активної молоді, до існуючих проблем у сфері охорони праці, виховання культури безпечної праці на виробництвах України у підростаючого покоління, як майбутніх роботодавців та працівників, а також популяризації превентивних методів запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням, відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації до закладів освіти району було  направлено лист, План заходів та Положення  «Про організацію та проведення VIІІ обласного Конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей».

У Конкурсі взяли участь учні 10 закладів загальної середньої освіти району: Голованівський ліцей ім.Т.Г.Шевченка, Побузький ліцей, Клинівська філія Голованівського ліцею ім.Т.Г.Шевченка, Троянська філія Голованівського ліцею ім.Т.Г.Шевченка, Голованівська філія ім.Г.В.Міклея Голованівського ліцею ім.Т.Г.Шевченка, Люшнюватська філія Побузького ліцею, Межирічківська філія Голованівського ліцею ім.Т.Г.Шевченка, Пушківська філія Побузького ліцею, Красногірська філія Голованівського ліцею ім.Т.Г.Шевченка, Перегонівський ліцей.


13.12.2018

План заходів
із організації та проведення VІІІ обласного Конкурсу дитячого малюнка
«Охорона праці очима дітей» в закладах освіти району

№ з/п
Зміст заходів
Строк виконання
Відповідальні за виконання
1
Розробити План заходів із організації та проведення УІІІ обласного Конкурсу дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей» (далі - конкурс)
Грудень 2018 року
Заклади загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти району
2
Розміщення на веб-сайтах підпорядкованих закладів освіти Плану заходів із організації та проведення конкурсу, а також інформаційних матеріалів про хід конкурсу та результати
Грудень 2018 року – лютий
2019 року
Заклади загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти району
3
Проведення І етапу (в закладах освіти), ІІ районного етапів конкурсу
Грудень 2018 року – лютий
2019 року
Заклади загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти району
4
Забезпечити організацію та проведення відкритих уроків, виховних годин, загальношкільних лінійок серед здобувачів освіти закладів освіти району
Грудень 2018 року – лютий
2019 року
Заклади загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти району
5
Підбиття підсумків ІІ етапу конкурсу та направлення матеріалів до Управління Держпраці в області
До 15 лютого 2019 року
Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації
11.12.2018 
Що потрібно знати стосовно отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки?

1. Стаття 21 Закону України "Про охорону праці" регламентує обов’язок роботодавця одержати  дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі - дозвіл). Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, видає дозволи на безоплатній основі на підставі висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання, проведеної експертно-технічними центрами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або незалежними експертними організаціями, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.

2. Процедуру видачі або відмови у видачі, переоформленні, анулювання дозволів визначає Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 року № 1107 (далі - Порядок).

3. Постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 року № 48 внесено зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 року № 1107.

4. Для  одержання дозволу, який видає територіальний орган Держпраці, роботодавець подає в паперовій формі особисто, через уповноважену ним особу, надсилає поштою або у випадках, передбачених законом, в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг адміністратору заяву за формою, зазначеною у Порядку, до якої додається:
на виконання робіт підвищеної небезпеки - висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час виконання заявлених робіт;
на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки - висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устаткування та їх відповідності вимогам законодавства  з питань охорони праці та промислової безпеки.

5. Строк дії  дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або на експлуатацію машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки становить п’ять років (з подальшим його продовженням на п’ять років).

6.Строк дії дозволу продовжується органом, що його видав.
18.10.2018 року Шановні керівники, зверніть увагу на зміни в СУОП:

Наказ Міністерства соціальнної політики України від 30.03.2017 року № 526 "Про внесення змін до положення про розробку інструкцій з охорони праці"
Для використання у роботі:
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 року №270 "Про розслідування нещасних випадків невиробничого характеру"

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних,
організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-
профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя,
здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.
(Із Закону України «Про охорону праці»)

Організація і ведення роботи з охорони праці у навчальних закладах
Законодавство у України про охорону праці
Конституція України: 
Стаття 27. «Кожна людина має невід'ємне право на життя.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.»
Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.
Закон України «Про освіту»: 
Стаття 51. п.1. Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти відповідно мають гарантоване державою право на:
- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці.
Стаття 57. п.1. Держава забезпечує педагогічним та науково-педагогічним працівникам:
- належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування.
Закон України «Про загальну середню освіту»: 
Стаття 22. п.1. Загальноосвітній навчальний заклад забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів (вихованців).  
Закон України «Про охорону праці» 
Стаття 43. За порушення законодавства про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці юридичні та фізичні особи, які відповідно до законодавства використовують найману працю, притягаються органами державного нагляду за охороною праці   до сплати штрафу у порядку, встановленому законом.

Закон України "Про Цивільну оборону України"
Частина перша преамбули
"Кожен має право на захист свого життя і здоров'я від наслідків аварій, катастроф, пожеж,стихійного лиха та на вимогу гарантій забезпечення реалізації цього права від Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого   самоврядування, керівництва підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування".
Кодекс законів про працю України
Стаття 29. Обов’язок власника або уповноваженого ним органу проінструктувати працівника і визначити йому робоче місце.
До початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний:
1) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;
2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;
3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони. (Стаття 29 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 5938-11 від 27.05.88; Законом N 3694-12 від 15.12.93).
Інші законодавчі та нормативні документи про охорону праці:
·       Закон України «Про пожежну безпеку»
·       Закон України «Про дорожній рух»
·       Положення про загальноосвітній навчальний заклад: (п.42. Учні (вихованці) загальноосвітнього навчального закладу мають гарантоване державою право на: безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
·       Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01).
·       Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України (Затверджено наказом Міністерства освіти України і ГУДПО МВС України 30.09.98р. №348/70).
·       Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (затверджено наказом МОН України від 01.08.2001р. №563).
·       Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки №773 від 05.07.2004р.)


ГОЛОВАНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

вул. Соборна, 40, смт Голованівськ, Кіровоградська обл., 26500, тел. 2-18-35,
e-mail: inbox6@gl.kr-admin.gov.ua, код ЄДРПОУ 02144016
 

27.06.2018  126/01-27
                                              
Керівникам закладів освіти


Про організацію роботи щодо
декларування робіт
підвищеної небезпеки


         Під час перевірок у 2018 році Управлінням Держпраці в області (далі - Управління) виявлено випадки зволікання посадовими особами закладів освіти області з набуттям права на виконання робіт підвищеної небезпеки на експлуатацію (застосування) машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, а саме: з організацією декларування вищезазначених робіт.
         Постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року №48, яка набула чинності наступного дня після її підписання, внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 року № 725 «Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть проводитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства» і від 26 жовтня 2011 року № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».
         Зміни торкнулися:
         переліку робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічої бази вимогам законодавства з питань охорони праці, який, згідно з додатком 6 вищезазначеного Порядку, розширено з 8 видів до 19 видів (додається);
         переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації, який згідно з додатком 7 вищезазначеного Порядку, розширено з 3 до 5 позицій (додається);
         декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (далі – декларація відповідності) (додається).
         Декларація у 2-х примірниках за формою, затвердженою додатком 8 вищезазначеного Порядку, подається суб’єктом господарювання до центру надання адміністративних послуг (далі-Центр) за адресою: вул. Велика Перспективна, 41, з понеділка по четвер з 08:00 до 17:00 години, в п’ятницю з 08:00 до 16:00 години. Контактний телефон/факс Центру (0522) 24 23 69.
         Представник Управління приймає участь у роботі Центру у вівторок та четвер з 09:00 до 12:00 години.
         За консультаціями стосовно реєстрації декларації відповідності звертатися до начальника Середи Ольги Володимирівни та головного державного інспектора Петренко Тетяни Петрівни відділу організації державного та ринкового нагляду, надання адміністративних послуг Управління.
         Відповідно до ст.. 13 Закону України «Про охорону праці» зокрема до обов’язків роботодавця відноситься організація проведення аудиту охорони праці. Тому для підтвердження відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань охорони праці до декларації відповідності вноситься інформація про проведення аудиту з охорони праці.
         Звертаємо увагу на те, що роботодавець несе персональну відповідальність згідно із чинним законодавством за подання недостовірної інформації про відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.
         З огляду на вищевикладене доручаємо у підпорядкованих закладах освіти організувати роботи щодо:
         перегляду переліку:
         видів робіт підвищеної небезпеки, що виконуються;
         машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що експлуатуються (застосовуються);
         осіб, які виконують роботи підвищеної небезпеки та підлягають навчанню та перевірці знань щорічно;
         та декларацій відповідності для набуття ними права на виконання видів робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
         Просимо 5 липня 2018 року надіслати до відділу освіти, молоді  та спорту Голованівської районної державної адміністрації інформацію стосовно проведеної роботи з дорученням копій вищезазначених переліків та декларацій відповідності.
Додаток на 1 арк. в 1 прим.
        


Начальник відділу                                                    С.ТУЗ
Топольник 2-23-39

Комментариев нет:

Отправить комментарий